Bezoek onze winkel en werkplaats in 's-Hertogenbosch Lees meer

Cor Unum: 70ste Editie Salone del Mobile Milaan 18th tot 23th April 2023

Presentatie Plate Project Legends & Legacy

Legends & Legacy

Cor Unum celebrates 70th anniversary with extensive plate collection

Ceramic studio Cor Unum is lavishly celebrating its 70th anniversary with an exhibition in the beating heart of ‘s-Hertogenbosch. For this, Cor Unum asked no fewer than 70 young and renowned creatives to design a plate with the theme Legends & Legacy. Never before is showcased work by so many designers, artists, architects and other makers in one exhibition.

From the 27th of May you can see this extraordinary exhibition design for the colourful ensemble of plates is presented at our gallery: Vughterstraat 270.

The collection: Maarten Baas – Gijs Bakker – Syrco Bakker – Carole Baiijngs – Inge Bečka – Ben van Berkel – Paulien Berendsen – Joost van Bleiswijk – Sofie Boonman – Arian Brekveld – Foyer Brisé – Zeynep Dag – David Derksen – De Makers Van – Pippi Dijkstra – Kiki van Eijk – Mae Engelgeer – Bruno Ninaber van Eijben – Atelier FIG. – Ineke Hans – Sergio Herman – Floris Hovers – Richard Hutten – HUMADE – Thom de Jong – Claudy Jongstra – Kranen/Gille – Joost Gijzel – Vivian Heyms – Studio Kluif – Klaas Kuiken – Teun Kunen – Charlotte Landsheer – Zweitse Landsheer – Marloes de Laat – Geke Lensink – Alberto Meda – Alessandro Mendini – Winy Maas/The Why Factory  – Marc Mulders – Barbara Nanning – Marc Newson – Atelier NL – NOMADE – Ted Noten – Kirstie van Noort – NL architects – Marga van Oers – Jorine Oosterhoff & Egbert-jan Lam – Satyendra Pakhalé – Nathalie du Pasquier – Ruudt Peters – Yuri van Poppel – Simone Post – Benno Premsela – Yon Prust – Studio Rens – Marlies Rohmer – Laura van Santen – Bryan van Schooten – Eric Sloot – Beppy Schut – Studio Job – Roland Pieter Smit – George Sowden – Pieter Stockmans – Birgit Verwer – Claire Vos – Renate Vos – Roderick Vos – Jeroen Wand – Alex de Witte – Carolina Wilcke – Floris Wubben – Truly Truly – Piet Hein Eek – Parklaan bijzondere projecten – Roel Vaessen – Visser & Meijwaard

Cor Unum’s curator Lotte Landsheer was looking for a way to celebrate seventy years of the ceramics studio’s history, taking the dinner plate as a starting point and asking everyone with whom it has collaborated to create a design which was applied to the plates with transfers. “All the makers have the same carrier, but the designs could hardly be more varied,” she says.

The serie illustrates Cor Unum’s legacy: the heirs of renowned designer Benno Premsela provided his seemingly simple but ingenious design featuring a square mirror in a circle. Lotte submitted a detailed manual sketch for a plate made by her father designer Zweitse Landsheer, founder of Cor Unum in 1953. There are creators in between such as Barbara Nanning and Marc Newson, Kiki & Joost and Studio Job, who are succeeded by yet another generation of talented creatives, such as shoe designer Zeynep Dag and architect Laura van Santen.

Tile wisdom

Some makers refer to the meaning of the words ‘Cor Unum’ in their designs. The rebellious Maarten Baas says – rarely without a wink – about his plate entitled Tile wisdom: “Tile wisdom and other one-liners try to capture life in a playful or catchy phrase. Of course, life is not like that. Hence my one one-liner: ‘Never believe one-liners’. Cor Unum literally means one heart. Living and working from the heart is what Cor Unum does better than anyone else. You don’t need a tile for that. So throw this one away.”

Industrial designer Arian Brekveld chose the same inspiration, but a completely different manifestation. His plate is called On Track and shows a soft pink hilly landscape with a trail of hearts. “This track from a network of paths, rolled in the wet clay of the plate, symbolises how everyone, with their own talent and task, contributes to the whole. If you look closely, you will see that the paths are made up of infinite individual hearts, heading in the same direction… Cor Unum, one heart.”

And architect Winy Maas (MVRDV) pictures a feasible future urban life: “Imagine cities turning into havens for nature; imagine your city becoming a fusion of vegetation and animal species, a place where you can breathe, eat and relax. Picture yourself in this city, walking through a savanna, or suddenly finding yourself in the rainforest. Welcome to The Green Dip.”

 Vibrant community

Thus, the collection forms a timeline and a community of masters of the past, young talents and everyone in between, but Legends & Legacy also showcases Cor Unum’s rich craft skills, the opportunity the ceramics studio offers to young talents at art schools and every other creative to experiment together and create innovative products, new design traditions and long-term collaborations. The plate collection Legends & Legacy is both a look back and forward to the future where new collaborations will emerge and the plate collection will continue to grow. It proves that even at 70, Cor Unum is still alive and kicking.

About Cor Unum

Ceramic studio Cor Unum in den Bosch, was founded in 1953 by Zweitse Landsheer and from 2009 continued by his daughter Charlotte Landsheer. Cor Unum produces ceramics designed by leading (inter)national designers, architects, artists and other creatives. These products are sold both in its own shop and in shops around the world. The company believes it is important to take a social and cultural responsibility for the heritage of ceramic crafts and to pass on its knowledge and expertise. This mission is supported by a team of professionals, students, people distanced from the labour market, designers and volunteers.

Press the link below and you will see the collection plates

Collectie Plates Legends & Legacy

 

Legends & Legacy

Cor Unum viert zeventigste verjaardag met een omvangrijke bordencollectie

Keramiekatelier Cor Unum viert het 70-jarige bestaan uitbundig met een expositie in het kloppende hart van ‘s-Hertogenbosch. Hiervoor vroeg Cor Unum maar liefst 70 jonge en gerenommeerde creatieven om een bord te ontwerpen met het thema Legends & Legacy. Nooit eerder is werk van zoveel ontwerpers, kunstenaars, architecten en andere makers te zien geweest op één expositie. 

Vanaf 27 mei is dit bijzondere tentoonstellingsontwerp voor het kleurrijke ensemble van borden te zien in onze galerie: Vughterstraat 270.

The collectie: Maarten Baas – Gijs Bakker – Syrco Bakker – Carole Baiijngs – Inge Bečka – Ben van Berkel – Paulien Berendsen – Joost van Bleiswijk – Sofie Boonman – Arian Brekveld – Foyer Brisé – Zeynep Dag – David Derksen – De Makers Van – Pippi Dijkstra – Kiki van Eijk – Mae Engelgeer – Bruno Ninaber van Eijben – Atelier FIG. – Ineke Hans – Sergio Herman – Floris Hovers – Richard Hutten – HUMADE – Thom de Jong – Claudy Jongstra – Kranen/Gille – Joost Gijzel – Vivian Heyms – Studio Kluif – Klaas Kuiken – Teun Kunen – Charlotte Landsheer – Zweitse Landsheer – Marloes de Laat – Geke Lensink – Alberto Meda – Alessandro Mendini – Winy Maas/The Why Factory  – Marc Mulders – Barbara Nanning – Marc Newson – Atelier NL – NOMADE – Ted Noten – Kirstie van Noort – NL architects – Marga van Oers – Jorine Oosterhoff & Egbert-jan Lam – Satyendra Pakhalé – Nathalie du Pasquier – Ruudt Peters – Yuri van Poppel – Simone Post – Benno Premsela – Yon Prust – Studio Rens – Marlies Rohmer – Laura van Santen – Bryan van Schooten – Eric Sloot – Beppy Schut – Studio Job – Roland Pieter Smit – George Sowden – Pieter Stockmans – Birgit Verwer – Claire Vos – Renate Vos – Roderick Vos – Jeroen Wand – Alex de Witte – Carolina Wilcke – Floris Wubben – Truly Truly – Piet Hein Eek – Parklaan bijzondere projecten – Roel Vaessen – Visser & Meijwaard

Cor Unum’s curator Lotte Landsheer zocht naar een vorm om zeventig jaar geschiedenis van het keramiekatelier te vieren en nam het dinerbord als uitgangspunt en vroeg iedereen met wie het heeft samengewerkt om een ontwerp te maken dat met transfers op de borden is aangebracht. “Alle makers hebben dezelfde drager, maar de uitvoeringen kunnen bijna niet gevarieerder zijn”, zegt ze.

De serie illustreert de erfenis van Cor Unum: de erven van de gerenommeerde ontwerper Benno Premsela leverden zijn ogenschijnlijk eenvoudige maar ingenieuze ontwerp aan met een vierkante spiegel in een cirkel. Lotte leverde een gedetailleerd handmatig schetsontwerp voor een bord aan die haar vader en oprichter van Cor Unum (1953), vormgever Zweitse Landsheer maakte, als voorloper van de computertekening. En de makers ertussenin zoals Barbara Nanning en Marc Newson tot Kiki & Joost en Studio Job worden opgevolgd door weer een nieuwe generatie talentvolle creatieven zoals schoenenontwerper Zeynep Dag en architect Laura van Santen.

Tegeltjeswijsheid

Sommige makers refereren in hun ontwerp aan de betekenis van de woorden ‘Cor Unum’.  Zo zegt de rebelse Maarten Baas – zelden zonder knipoog – over zijn bord getiteld Tegeltjeswijsheid: “Tegeltjeswijsheden en andere one-liners proberen het leven te vatten in een ludiek of catchy zinnetje. Zo zit het leven natuurlijk niet in elkaar. Vandaar mijn enige one-liner: ‘Never believe one-liners’. Cor Unum betekent letterlijk één hart. Leven en werken vanuit het hart, is wat Cor Unum als geen ander kan. Daar heb je geen tegeltje voor nodig. Gooi deze dan ook maar weg, trouwens.”

Industrieel ontwerper Arian Brekveld koos dezelfde inspiratiebron, maar een geheel andere verschijningsvorm. Zijn bord is een zachtroze glooiend landschap met een spoor van hartjes getiteld: On Track. “Dit spoor uit een netwerk van paden, gerold in de natte klei van het bord, symboliseert hoe iedereen met een eigen talent en taak, bijdraagt aan het geheel. Wie goed kijkt ziet dat de paden zijn opgebouwd uit oneindig veel individuele harten, op weg in dezelfde richting… Cor Unum, één hart.”

En architect Winy Maas (MVRDV) schotelt ons een haalbaar toekomstig stadsleven voor: “Stel je voor dat steden veranderen in toevluchtsoorden voor de natuur; stel je voor dat jouw stad een samensmelting wordt van vegetatie en diersoorten, een plek waar je kunt ademen, eten en ontspannen.

Stel je voor dat je in deze stad door een savanne loopt of plotseling in het regenwoud belandt. Welkom in The Green Dip.”

Springlevende community

Zo vormt de collectie een tijdlijn en een community van meesters uit het verleden, jonge talenten en iedereen daartussenin, maar ook laat Legends & Legacy de rijke ambachtelijke expertise van Cor Unum zien, de mogelijkheid die het keramiekatelier biedt aan jonge talenten op de kunstacademies en iedere andere creatief om te experimenteren en samen tot innovatieve producten, nieuwe ontwerptradities en langdurige samenwerkingsverbanden te komen. De bordencollectie Legends & Legacy is zowel een terug- als een vooruitblik op de toekomst waarin weer nieuwe samenwerkingen zullen ontstaan en de bordencollectie verder zal groeien. Het bewijst dat Cor Unum ook op zijn zeventigste nog springlevend is.

Over Cor Unum

Keramiekatelier Cor Unum in den Bosch, is in 1953 opgericht door Zweitse Landsheer en wordt sinds 2009 voortgezet door zijn dochter Charlotte Landsheer. Cor Unum produceert keramiek ontworpen door vooraanstaande (inter-)nationale ontwerpers, architecten, kunstenaars en andere creatieven. De producten worden zowel in de eigen winkel als in winkels over de hele wereld verkocht. Het bedrijf vindt het belangrijk om een sociale en culturele verantwoordelijkheid te nemen voor het erfgoed van de keramische ambachten en voor het doorgeven van de kennis en expertise. Die missie wordt onderbouwd door een team van professionals, studenten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ontwerpers en vrijwilligers.

Voor de hele Collectie druk op onderstaande link.

Collectie Plates Legends & Legacy

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

tekst : Viveka van de Vliet

Photocredits : Dana Savic

Press : https://www.cor-unum.com/press/plate-project-legends-legacy/

CorUnum-NathalieDuPasquier
Menu
preloader