Bezoek onze winkel en werkplaats in 's-Hertogenbosch Lees meer

Design Contest Cor Unum 2022

Darkness Enlighted

* English below

Cor Unum, dé keramiekmaker in Nederland, ziet het als een van haar kerntaken om het keramisch ambacht levend te houden. In dat kader organiseert Cor Unum jaarlijks een internationale ontwerpwedstrijd voor studenten aan kunst- en designopleidingen. Deelname aan deze Design Contest bied je een inspirerende en leerzame ervaring en een mooie kans om je te presenteren aan het beroepenveld.

Ook alumni die maximaal 1 jaar afgestudeerd zijn, zijn van harte welkom om deel te nemen. 

Darkness Enlighted

De 9e editie van de Cor Unum Design Contest heeft als thema Darkness Enlighted. We dagen je uit om na te denken over wat er met je gebeurt als het donker wordt. De mens is niet gemaakt om in complete duisternis te leven. Wie van ons is er niet bang voor het donker? Beperkt een donkere nacht onze zintuigen of worden deze juist verscherpt?  Duisternis laat je het licht zoveel meer waarderen. Zo is er in duisternis ook schoonheid te ontdekken. ‘Enlighted’ betekent niet alleen verlicht of spiritueel bewust, maar ook helder gemaakt. “Goed design kan dat ook doen”, weet Yuri van Poppel, ambassadeur van deze wedstrijd. “En als de inspiratie komt vanuit een onverwachte hoek – het duister, de taboes of het weggestopte – dan kunnen er spannende dingen gebeuren.” Houd jij (je) donkere kanten verstopt of breng je ze naar het licht toe?

 
Planning 
Tot 10 januari 2022 kun je je via deze link inschrijven voor de wedstrijd. Een prototype van het ontwerp kan tot uiterlijk 10 maart 2022 ingeleverd of ingestuurd worden.  
Docenten en studenten kunnen ten allen tijde een rondleiding aanvragen om samen met een groep studenten de showroom en werkplaats van Cor Unum te bezoeken.  
 
Jury 
De professionele vakjury die de genomineerden gaat beoordelen wordt gevormd door:   
 • Sergio Herman (MasterChef in o.a. Pure C and Blueness)   
 • Jacco La Gasse (Zakelijk partner Sergio Herman)   
 • Mary Hessing (Hoofdredacteur WOTH)  
 • Timo de Rijk (Managing Director Designmuseum Den Bosch)    
 • Charlotte Landsheer (Directeur/curator Cor Unum)   
 • Yuri van Poppel (Designer, curator and graffiti writer)  
 • Paul van Seeters (Ontwerper, conceptbedenker en meesterbinder, eigenaar van Rozemarijn)
Prijzen 
Uit de inzendingen worden 20 ontwerpen genomineerd. Deze worden enkele weken voorafgaand aan de jurydag tentoongesteld bij Cor Unum. Op de jurydag wordt een 1e (€500), 2de (€300) en 3de (€200) prijs vastgesteld. Daarnaast wordt uit de tentoongestelde genomineerde inzendingen door bezoekers een publieksprijs geselecteerd.  Deze publieksprijs van €500 is beschikbaar gesteld door het Hermes Cultuurfonds.  
De winnaar van de eerste prijs wordt door en bij Cor Unum begeleid in het onderzoek naar de productie van zijn of haar ontwerp en het op de markt brengen daarvan.
 
De wedstrijd wordt begeleid door Babette van Bracht en Charlotte Landsheer. 
 
Over ambassadeur Yuri van Poppel 
Ambassadeur van de Design Contest 2021-2022 Yuri van Poppel (1975) is ontwerper, curator en graffitischrijver. Hij studeerde kunstgeschiedenis en productdesign in Engeland en Nederland. Met @glazedgraffiti is hij de eerste designer die keramische glazuren spuit met op maat gemaakte spuitbussen, waarmee hij de rauwe energie van het ‘straatschrijven’ in een nieuw medium vastlegt. Yuri maakt al lang deel uit van de straat- en tegencultuur en is er altijd door gefascineerd geweest. De invloed van, wat ooit marginale subculturen waren, op de mainstream populaire cultuur is duidelijk zichtbaar in de wereld van vandaag, en in zijn werk.
 
Voorwaarden bij deelname 
 • Je geeft toestemming om je ontwerp en/of presentatie te gebruiken in publicaties 
 • Je geeft toestemming om je ontwerp deel uit te laten maken van een tentoonstelling 
 • Zodra je ontwerp is genomineerd wordt verwacht dat je een professionele presentatie geeft, de prijsuitreiking bijwoont of beschikbaar bent via Skype
 • Je geeft Cor Unum toestemming om je ontwerp te produceren 

 

* English

Cor Unum, the center of ceramics in the Netherlands, considers keeping the ceramic craft alive as its core task. In that context, Cor Unum organizes an annual international design contest for art and design students. Alumni who have been graduated for not more than one year ago, are welcome to participate. Participation in this Design Contest offers you an inspiring and instructive experience and a great opportunity to present yourself to the professional field.

Darkness Enlighted

The theme of the 9th edition of the Cor Unum Design Contest is Darkness Enlighted. We challenge you to think about what happens to you, when it gets dark. We are not made to live in complete darkness. Who among us is not afraid of the dark? Does a dark night limit our senses or does it actually sharpen them?  Darkness makes you appreciate light so much more. So in darkness there is also beauty to be discovered. Enlighted means not only enlighted or spiritually aware, but also made bright. “Good design can do that,” knows Yuri van Poppel, ambassador of this competition. “And when inspiration comes from an unexpected place – the dark, the taboo or the hidden away – then exciting things can happen.” Do you keep your dark sides hidden or do (you) bring them to the light?

Schedule

Till 10 January 2022, you can register for the competition via this link. A prototype design can be submitted until 10 March 2022.

Teachers and students can always request a tour to visit Cor Unum’s showroom and workplace together with a group of students.

Jury

The professional jury that will judge the nominees is formed by: 

 • Sergio Herman (MasterChef in a.o. Pure C and Blueness) 
 • Jacco La Gasse (Business partner Sergio Herman) 
 • Mary Hessing (Editor in Chief WOTH)
 • Timo de Rijk (Managing Director Designmuseum Den Bosch)  
 • Charlotte Landsheer (Director/Curator Cor Unum) 
 • Yuri van Poppel (Designer, curator and graffiti writer)
 • Paul van Seeters (Designer, concept creator and master binder, owner of Rozemarijn)
Awards
From the submissions, 20 designs will be nominated. These will be exhibited at Cor Unum a few weeks prior to the jury day. On the jury day, a 1st (€ 500), 2nd (€300) and 3rd (€ 200) prize will be determined. In addition, a public prize will be selected from the exhibited nominated entries by visitors to this exhibition. This public prize of €500 has been made available by the Hermes Cultuurfonds.
The winner of the first prize will  – if possible – be supervised by and at Cor Unum in the research for the production of his or her design and its marketing.
 
About ambassador Yuri van Poppel
Ambassador of the Design Contest 2021-2022 Yuri van Poppel (1975) is a designer, curator and graffiti writer. He studied art history and product design in England and the Netherlands. With @glazedgraffiti, he is the first designer who is spraying ceramic glazes with custom spray cans, capturing the raw energy of ‘street writing’ in a new medium. Yuri has been a long-time part of the street and counterculture and has always been fascinated by it. The influence of, what were once marginal subcultures, on mainstream popular culture is evident in today’s world, and in his work. 
 
Conditions for participation
 • You give permission to use your design/prototype and presentation in publications
 • You give permission to make your design/prototype part of an exhibition
 • Once your design is nominated, you will give a professional presentation, you are expected to attend the award ceremony or be available via Skype
 • You give Cor Unum permission to produce your design
Information
The competition will be supervised by Babette van Bracht and Charlotte Landsheer

 

Menu
preloader